Obchodní podmínky

1.   Definice pojmů

1.1.    Obchodní podmínky jsou tyto všeobecné podmínky internetových stránek eveselka.cz a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2.    Práva k duševnímu vlastnictví jsou veškerá práva k duševnímu vlastnictví, zejména autorská práva k audiovizuálnímu dílu, k dílu audiovizuálně užitému, k dílu slovesnému, hudebnímu, grafickému, soubornému a další autorská práva, práva výkonných umělců k uměleckým výkonům a další práva související s právem autorským, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvům a k obchodní firmě, práva k doménovým jménům, práva k důvěrným informacím, práva k obchodnímu tajemství, práva k průmyslovým vzorům a práva v oblasti nekalé soutěže, existující kdekoliv ve světě, ať již zaregistrovaná nebo nezaregistrovaná.

1.3.    Provozovatel internetových stránek eveselka.cz je Jakub Horák, IČ 06403824, info@eveselka.cz.

1.4.    Uživatel je fyzická osoba, která využívá služeb internetových stránek eveselka.cz.

1.5.    Smlouva je smlouva o užívání služeb nabízených internetovou stránkou eveselka.cz uzavřená elektronicky mezi Uživatelem a Provozovatelem objednávkou služeb skrze formulář na stránce eveselka.cz/objednat/.  

2.      Smlouva a Obchodní podmínky

2.1.    Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání služeb eveselka.cz

2.2.    Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

2.3.    Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3.      Internetové stránky eveselka.cz

3.1.    eveselka.cz je internetovou stránkou, prostřednictvím které je Uživatelům umožněno objednat si vlastní svatební internetovou stránku či jiné nabízené doplňkové služby.

3.2.    Provozovatel internetové stránky eveselka.cz zajišťuje provoz objednaných stránek na předem stanovenou dobu (běžně 12 měsíců).

4.      Ochrana práv a oprávněných zájmů eveselka.cz

4.1.    Internetová stránka eveselka.cz stejně jako grafická podoba internetových stránek, obsah umístěný na internetových stránkách eveselka.cz a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel.

4.2.    Jakékoliv užití těchto autorských děl či jejich částí, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele.

4.3.    Užití autorských práv bez souhlasu Provozovatele je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Provozovatel má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Provozovatele, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

5.      Obecné podmínky užívání eveselka.cz

5.1.    Práva a povinnosti Uživatele

5.1.1.  Registrovat se jako Uživatel smí fyzická osoba.

5.1.2.  Uživatel smí internetové stránky eveselka.cz využívat pouze v souladu s dobrými mravy, platným právním řádem a těmito Obchodními podmínkami.

5.1.3.  Uživatel je také oprávněn zažádat o odstranění veškerých svých informací z databází naseAno.cz.

5.1.4.  Uživatel výslovně nesmí:

5.1.4.1.  Uvádět falešné, nesprávné, klamavé nebo zavádějící údaje o své nebo o jiné osobě nebo údaje o jiné osobě (včetně fotografií či audiovizuálních záznamů), ke kterým nemá výslovný souhlas s jejich uvedením na internetových stránkách eveselka.cz

5.1.4.2.  Vkládat nebo zveřejňovat informace a data, které mohou být v rozporu s dobrými mravy, urážlivé, diskriminační, vulgární, xenofobní, rasistické, sexistické či, dle názoru Provozovatele, jinak napadající nebo způsobilé přivodit jinému újmu;

5.1.4.3.  Poškozovat dobré jméno eveselka.cz

6.      Práva a povinnosti Provozovatele

6.1.    V případě, že Uživatel nedodrží své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek, případně z právních předpisů vztahujících se k činnosti Uživatele na internetových stránkách eveselka.cz, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy (odstranit příslušnou svatební stránku) s okamžitou účinností a/nebo odstranit či upravit svatební stránku Uživatele a/nebo deaktivovat uživatelský účet. Provozovatel není povinen v takovém případě vrátit Uživateli poplatky zaplacené Uživatelem podle Smlouvy.

6.2.    eveselka.cz má právo okamžitě odstranit svatební web Uživatele , jestliže by svatební web mohl být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst eveselka.cz.

7.      Vytvoření svatebního webu

7.1.    Uživateli je zpracován svatební web po zaplacení příslušného poplatku.

7.2.    Po zpracování požadavků Uživatele je svatební web zpřístupněn neprodleně.

8.    Platební podmínky

8.1.  Poplatek za vytvoření svatebního webu (a případných dalších doprovodných služeb) je vybírán před započetím prací. Platba probíhá převodem na účet provozovatele.

9.    Ochrana osobních údajů

9.1.  Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9.2.  Uživatel dává svou objednávou Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci za účelem poskytování služeb dle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy, za účelem vedení evidence Uživatelů a za účelem vedení přehledu o platbách Uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení.

9.3.  Uživatel má právo být informován, jaké osobní údaje o něm Provozovatel shromažďuje. Všechny tyto údaje má k dispozici na svém svatebním webu. Pokud Uživatel zjistí, že jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné, má zejména právo požadovat jejich blokování, opravu, doplnění či likvidaci.

9.4.  Souhlas je udělen na dobu po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči eveselka.cz.

9.5.  Souhlas se zpracováním osobních údajů může vzít Uživatel kdykoli zpět. V tom případě však Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy.

10.    Ukončení Smlouvy

10.1.  Smlouva na provoz svatebního webu se uzavírá na dobu určitou – 12 měsíců počínající dnem zaplacení poplatku (není-li výslovně sjednáno jinak).

10.2.  Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že se Uživatel dopustí prokazatelného podstatného porušení smluvní povinnosti; nebo nepodstatného porušení smluvní povinnosti a ani na výzvu Provozovatele nesplní svou povinnost v dodatečné přiměřené lhůtě.

11.    Odstoupení od smlouvy

11.1.  Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od zpřístupnění svatebního webu Uživateli. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy Uživatel informuje Provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na info@eveselka.cz.

11.2.  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 13.1 obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Svatební web je zcela vymazán.

11.3.  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 13.1 obchodních podmínek vrátí Provozovatel 80% peněžních prostředků přijatých od Uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Uživatele přijal.

12.    Závěrečná ustanovení

12.1.  Obchodní podmínky se řídí českým právem.

12.2.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

12.3.  V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.